GNP 2016

1   -
MODELIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA POMOĆU NSCD METODE
Modeliranje zidanih konstrukcija pomoću teorija kontinuuma predstavlja problem zbog nehomogenosti materijala. Devedesetih godina 20 st. razvija se diskretna metoda pod nazivom Non-smooth contact dynamic method (NSCD). Ova metoda nam omogućava da opiš... >>>

2   -
IZGRADNJA MEđUNARODNIH GRANIčNIH PRIJELAZA NA AUTOCESTI KORIDORA VC KROZ BOSNU I HERCEGOVINU
Autocesta na Koridoru Vc kroz Bosnu i Hercegovinu imat će, na kraju kompletne izgradnje, dva međunarodna granična prijelaza. Njihova uloga i značaj u prometu robe i putnika višestruke je prirode; veći privredni rast preko izvoza većeg broja proizvoda... >>>

3   -
SNIMANJE MOSTA I KONTROLNI STATIČKI PRORAČUN NOSIVOSTI MOSTA PREKO REKE MORAČE U MESTU BIOČE
Za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare izvršen je kontrolni statički proračun nosivosti mosta preko reke Morače u mestu Bioče. Pošto nije sačuvana projektna dokumentaciju mosta, bilo je neophodno snimiti postojeće stanje mosta i utvrditi izvedenu ... >>>

4   -
ELECTRON MICROANALYSIS OF FRAGMENTS IN SIEVE RESIDUE OF BRICK CLAY
The paper presents the results of electron microanalysis of fragments found in the sieve residue of brick clays originating from a deposit formed in loess-alluvial environment. The deposit is located in Vojvodina. Clay from this deposit is u... >>>

5   -
THE MINLP OPTIMIZATION OF A COMPOSITE I BEAM
The paper presents the cost optimization of a composite I beam. The composite I beam is designed to be connected together from standard hot rolled steel I section and reinforced concrete slab. The optimization was performed by the Mixed-Integer Non-L... >>>

6   -
PRISTUP U SANACIJI KLIZIšTA
Utvrđivanje uzroka klizanja jedan je od najvažnijih pokretača napretka u razumijevanju složenosti mehaničkog ponašanja tla. Pouzdanost rezultata dobivenih analiza potencijalnih klizišta najviše zavisi o tačnosti ulaznih parametara koji definišu tlo u... >>>

7   -
VREDNOVANJE POJEDNOSTAVLJENOG MODELA PJEŠAČKOG OPTEREĆENJA ZA PROVJENRU GSU NA JEDNOSTAVNIM PJEŠAČKIM MOSTOVIMA
U radu je provedeno vrednovanje pojednostavljene metode bazirane na nepokretnoj pulsirajućoj sili za provjeru graničnog stanja uporabljivosti (GSU) jednostavnih jednorasponskih konstrukcija pješačkih mostova uslijed pješačkog prometa. Pokazano je da ... >>>

8   -
KRITERIJUM ZA ODABIR KANALIZACIONE CIJEVI U ZAVISNOSTI OD DEBLJINE NADLSOJA I SAOBRAĆAJNOG OPTEREĆENJA
Prilikom odabira vrste materijala i prečnika kanalizacionih cijevi, osim hidrauličkih parametara koji moraju biti zadovoljeni, potrebno je često analizirati i statičke uticaje na samu cijev u toku njene eksploatacije. Osim opterećenja od tla u statič... >>>

9   -
PRINCIPI PROJEKTOVANJA OBJEKATA MALIH HIDROELEKRANA I NJIHOVO UKLAPANJE U OKOLINU
Od mnogih aspekata koje treba uzeti u obzir prilikom planiranja izgradnje malih hidroelektrana posebno se ističu parametri koji utiču na životnu sredinu. Mjesto vodozahvata, odnosno rješenje samog zahvata, obično je ključni element koji dalje definiš... >>>

10   -
GLASS CONSTRUCTIONS: ASPECTS OF DESIGN, APPLICATION STANDARDS
The rapid development of technology, technical inventiveness, significant financial support of certain postulates in engineering, emphasizing certain social phenomena as well as the growing importance of ecology and global energy savings resulted in ... >>>

11   -
OPTIMIZACIJA ČELIČNOG TLAČNOG CEVOVODA
U radu je prikazana optimizacija čeličnog tlačnog cevovoda, postavljenog u izbušenu stenu. Cevovod je projektiran kao čelična obloga bez ojačanja prstenastim rebrima. Optimizacija je izvedena pristupom nelinearnog programiranja NLP. Razvit je NLP mod... >>>

12   -
SEDRA NA VODOPADIMA TREBIžATA
Sedra je jedinstveni prirodni fenomen kamena koji u svojoj genezi prolazi cijeli niz transformacija toliko nespecifičnih za kamen, čiji je postanak i opstanak neraskidivo povezan sa živim svijetom, bakterijama, biljkama i ljudima, da nam se može učin... >>>

13   -
PROROAČUN DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE INDUSTRIJSKE HALE
U sklopu ovog rada prikazan je proračun dijela krovne konsrtukcije industrijske hale, tj proračun glavnog nosača. Riječ je o idejnom riješenju krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta, gdje je problem prostornog oblikovanja konstrukcije ... >>>

14   -
PROCENA STANJA ŽELEZNIČKOG MOSTA PREKO REKE ZELENIKA U ZELENICI
U okviru rada je izvršena procena stanja i date su globalne preporuke za sanaciju železničkog mosta u Zelenici. Najpre je obavljeno merenje svih dimenzija kako bi se formirale karakteristične osnove i preseci. Potom je izvršen detaljan vizuelni pregl... >>>

15   -
PROJEKT SAMOODRŽIVE KUĆE – NAJVEĆI STUDENTSKI PROJEKT U HRVATSKOJ – KONCEPT MEMBRAIN
U radu je predstavljen Koncept Membrain, samoodrživa montažna kuća koju su studenti Sveučilišta u Zagrebu projektirali i izgradili za prestižno međunarodno natjecanje Solar Decathlon Europe 2014. Ukratko su opisani ideja i koncept samog natjecanja So... >>>

16   -
ENERGETSKA EFIKASNOST I STRATEGIJA RAZVOJA U ZGRADARSTVU SRBIJE
Glavna karakteristika velikog dela stambenog i nestambenog fonda u Srbiji je neracionalno velika potrošnja svih tipova energije, prvenstveno za grejanje, a u poslednje vreme, zbog porasta srednjih temperatura tokom letnjih meseci, i za hlađenje zgrad... >>>

17   -
TRAJNOSNA SVOJSTVA POLIURETANSKIH PRIJELAZNIH NAPRAVA
Prikazane su karakteristike nove fleksibilne poliuretanske prijelazne naprave. U usporedbi s postojećim napravama koje su bazirane na polimernim i bitumenskim mješavinama, poliuretanske naprave imaju veću mehaničku otpornost, stvaraju manju buku, ima... >>>

18   -
SEISMIC RESISTANCE ASSESSMENT OF AN EXISTING BRIDGE DEPENDING ON THE PEAK GROUND ACCELERATION OF THE EARTHQUAKE
The main goal of this paper is assessment of the level of seismic resistance of chosen representative existing bridge under the impact of the earthquake from Ulcinj-Albatros, common for the Balkan region. Carried out is iterative nonlinear analytical... >>>

19   -
MECHANICAL BEHAVIOUR OF COMPOSITE TIMBER-GLASS BEAMS WITH SILICONE ADHESIVE
In the last few decades, we have been witnessing climate change, therefor preservations of the environment are exceptionally important. The construction sector is one of the main users of the prime from fossil sources, that’s why are alternative and ... >>>

20   -
GRADSKA GORA (RUDNIK MT.) DACITE – POTENTIALITY FOR USE AS A BUILDING STONE
Gradska Gora is a volcanic dome within a Rudnik magmatic massif, situated in central Serbia. The volcanite of Gradska Gora is represented namely by dacite, sporadically grading into andesite. It has been traditionally used for various building purpos... >>>

21   -
PRILOG OJAČANJU KRATKIH ZIDANIH ZIDOVA NA HORIZONTALNA DEJSTVA
U radu su opisane specifičnosti ponašanja kratkih zidanih zidova pri zemljotresnom opterećenju. Prikazan je pristup formiranju numeričkog modela osnovnog zidanog zida. Analizirano je ojačanje zida naknadnim ubacivanjem čelične rešetke sa damperima. K... >>>

22   -
PRIMJENA NATM-A KOD RAZLIčITIH USLOVA U STIJENAMA / NATM IN DIFFERENT ROCK CONDITIONS
Nova austrijska metoda se razvila prije 50 godina. Primjenom ove metode u dužem periodu sumiran je niz iskustava, ali svaki inženjer i dalje razumije ovu metodu na drugačiji način. Na osnovu projekta autoputa u Crnoj Gori, kao i na osnovu komunikacij... >>>

23   -
OSOBINE SAMOUGRAĐUJUĆEG BETONA SA DODATKOM MIKROSILIKE I LETEĆEG PEPELA
Samougrađujući beton je posebna vrsta betona, materijal novog doba. Danas se ovi betoni primjenjuju kod konstrukcija kod kojih se zahtjeva visok stepen trajnosti ili kod konstrukcija na kojima je otežana ugradnja, ili oboje. U poređenju sa običnim be... >>>

24   -
PROBLEMI NETAčNOSTI KATASTARSKIH PLANOVA U FORMIRANJU GIS BAZA DETALJNIH URBANISTIčKIH PLANOVA
Katastarski plan prilikom izrade katastra nepokretnosti inicijalno sadrži granice katastarskih parcela, objekata i kultura. Nakon fomiranja katastra nepokretnosti se kroz postupak održavanja katastra vrši evidentiranje svih promjena na nepokretnostim... >>>

25   -
REALIZATION OF A CONSTRUCTION PROJECT – EVALUATING STRUCTURES AND CONTRACTORS
The paper presents the methodology of intersecting evaluation and selection of structures and contractors. The structure evaluation matches the phase of the construction project realization (technological aspect), while the investor defines criteria ... >>>

26   -
GALERKINOVE APROKSIMATIVNE METODE U TRODIMENZIONALNOJ SOLID MEHANICI
Predstavljene su aproksimativne metode bazirane na Galerkinovom pristupu a koje se koriste za aplikacije u trodimenzionalnoj solid mehanici. U radu su analizirane osnovne osobine i upoređene prednosti i nedostaci pojedinih metoda sa težištem na konve... >>>

27   -
ALTERNATIVNI NUMERIČKI PRISTUPI U RAČUNALNOJ SOLID MEHANICI
Opisani su numerički pristupi koji se mogu koristiti za aplikacije u trodimenzionalnoj solid mehanici, a koji se, na određeni način, razlikuju kako od konvencionalne metode konačnih elemenata (MKE) tako i od "klasičnih" metoda čestica, te se stoga na... >>>

28   -
UTICAJ PERIODA DNEVNIH VARIJACIJA TEMPERATURA NA DINAMIČKE PARAMETRE TERMIČKOG OMOTAČA ZGRADE

29   -
DINAMIČKI PARAMETRI TOPLOTNOG PONAŠANJA RAZLIČITIH TIPOVA FASADNIH ZIDOVA
U radu je prikazan fizički model i na njemu zasnovan postupak za određivanje dinamičkih termičkih parametara zgrada, značajnih za ocenu energetske efikasnosti i uslova toplotnog komfora u vremenski promenljivim uslovima. U ovom slučaju, vrednosti par... >>>

30   -
POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE GRANIČNOG STANJA NOSIVOSTI AB PRESJEKA IZLOŽENOG DEJSTVU AKSIJALNE SILE I BIAKSIJALNOG SAVIJANJA / A METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE ULS OF RC SECTION SUBJECT TO AXIAL FORCE AND BIAXIAL BENDING
U radu je predložena metoda za određivanje graničnog stanja nosivosti AB presjeka izloženog dejstvu aksijalne sile i biaksijalnog savijanja , baziran na modelu vlakana . Metoda se primenjuje za proizvoljne poligonalne presjeke .Dobijanje krutosti ma... >>>

31   -
ODVODNJA OBORINSKIH VODA SA PODRUČJA DEPONIJA STORMWATER DRAINAGE AT THE SANITARY LANDFILL SITE
The problem of rainwater drainage at the sanitary landfill starts with prediction and calculation of the stormwater which may occur in a certain period of time. Drainage system is designed depending on the age of the landfill, landfill size, topograp... >>>

32   -
ANALIZA KONSTRUKCIJE DVORCA BATTHYANY U LUDBREGU
U radu je opisano ponašanje stare zidane građevine (dvorac Batthyany) pri djelovanju potresa. Također, u radu će biti prikazana usporedba uobičajenog numeričkog modela sa štapnim i plošnim elementima (engl. frame,shell) te nešto složenijeg s volumnim... >>>

33   -
UPOREDNA ANALIZA TEORIJA I NAčINA PROJEKTOVANJA ASFALTNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA PREMA AASHTO I SHELL / CONTRASTIVE ANALYSIS ON DESIGN THEORIES AND METHODS FOR ASPHALT PAVEMENT AASHTO AND SHELL
Teorije i metode projektovanja asfaltnih kolovoznih konstrukcija prema AASHTO i SHELL su uporedno analizirane, a njihove prednosti i mane poređene, i mišljenja o mogućem uanprijeđenju su iznijeta u kombinaciji sa inženjerskom praksom i teorijskim ana... >>>

34   -
UPOZNAVANJE SA MOSTOM MORAčICA / INTRODUCTION OF THE MORAčICA BRIDGE
Most Moračica se nalazi na autoputu Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo i najvažniji je most u ovom projektu. Most je dužine 960 m i visine oko 180 m. Most je prethodno napregnuta, kontinualna, ramovska konstrukcija, za koju je predvidjeno izv... >>>

35   -
COST BENEFIT ANALIZA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA – HORGOŠ – GRANICA SA MAĐARSKOM
Donošenje odluka o investiranju u izgradnju novih ili rekonstrukciju i modernizaciju postojećih železničkih pruga je veoma složen proces. Neophodno je obezbediti značajne sume kapitala u periodu izgradnje. Prema projektnom zadatku i u sklopu izrade ... >>>

36   -
MODELIRANJE NELINEARNOG PONAŠANJA ARMIRANOBETONSKE GREDE
Trodimenzionalni model armiranobetonske grede baziran na metodi konačnih elemenata je napravljen koristeći softverski paket Abaqus. Usvojeni princip modeliranja je detaljno opisan u radu. Za verifikaciju modela je odabrana greda ispitana na savijanje... >>>

37   -
PROCES REALIZACIJE STEPENIŠNE KONSTRUKCIJE U EKSTREMNIM USLOVIMA NA BRDU GRADINA U ZUBINOM POTOKU
U radu je prikazan proces izgradnje stepeništa (na brdu Gradina) u Zubinom Potoku, na krajnjem severu Kosova i Metohije, gde je na 306 m dužine savladana visinska razlika od 120m (nagib terena 60% i više) kompletno ručnim procesom izgradnje. Za izabr... >>>

38   -
APPLICATION OF HYDRODYNAMIC CAVITATION FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT
Generally, cavitation is an undesirable phenomenon in hydraulics and needs to be avoided. On the other hand, cavitation is proved to produce oxidative chemical species, namely hydrogen peroxide, hydroxyl and peroxyl radicals, typical of Advance Oxida... >>>

39   -
NOSIVOST KRIŽNO ARMIRANIH PLOČA
Prikazani su i međusobno uspoređeni različiti postupci proračuna pravokutnih ploča nosivih u dva smjera. Napravljene su tablice za njihov proračun prema rezultatima linearne teorije. U odnosu na linearnu teoriju, uslijed statičke neodređenosti ovakve... >>>

40   -
UPOREDNA ANALIZA METODA ZA PRORAčUN OTICAJA SA NEIZUčENIH SLIVOVA
Nedovoljno kritičke ocjene prilikom odabira metode za proračun oticaja sa neizučenih slivova, kao i parametara koji figurišu u ovim metodama, može značajno uticati na dobijene rezultate. U radu je dat primjer primjene racionalne i “SCS” metode, na is... >>>

41   -
APPLICATION OF COLD-IN-PLACE RECYCLING IN ROAD REHABILITATION FROM VARIOUS ASPECTS
Cold in place recycling is one of the up to date maintenance techniques that is applied routinely during road rehabilitations. This technique involves using the existing pavement layers up to 100 % together with a construction of new layers with “vir... >>>

42   -
EVALUATION OF SMARTPHONE APPLICATION ROADROID FOR MONITORING OF ROAD ROUGHNESS
This paper presents the evaluation of the Roadroid smartphone application, which has found, in the recent years, several applications, mainly on the local road networks in developing countries. An experiment was conducted that involved consecutive s... >>>

43   -
THE ASSESSMENT AND PROPOSAL OF REPAIR OF STONE BRIDGE VLADIKA LJUBIBRATIC
In this paper evaluation of the real condition of structure of bridge Vladika Ljubibratic in Herceg Novi is given. Lack of maintenance throughout the period of exploitation caused many damages on structure of the bridge. A detailed visual inspection... >>>

44   -
DOVODNI MELIORACIJSKI KANAL ZA NAVODNJAVANJE BIĐ-BOSUTSKOG POLJA
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja kapaciteta 5 m3/s u prvoj fazi, a 10 m3/s u drugoj fazi i ukupne duljine 14.77 km od rijeke Save do kanala Konjsko sastavni je dio Nacionalnog pilot projekta navodnjavanja Biđ –bosutsko... >>>

45   -
RAZLOZI NASTANKA NAPRSLINE U GALERIJI C I PROCJENA SIGURNOSTI LUČNO-GRAVITACIONE BRANE JABLANICA
Razlozi nastanka horizontalne naprsline u kruni lučno-gravitacione brane Jablanica istraženi su pomoću DIANA 3D brana-temelj modela konačnih elemenata. Provedena je vremenski ovisna termo-naponska analiza modela sa srednjim godišnjim nivoom jezera i ... >>>

46   -
PRILAGOĐAVANJE PARAMETARA MODELA BRANE JABLANICA
Razdvojena su pomijeranja lučno-gravitacione brane Jablanica usljed promjene temperature betona i hidrostatskog opterećenja. Prikazana je procedura prilagođavanja koeficijenta termičke ekspanzije betona nakon provedene analize osjetljivosti odziva br... >>>

47   -
MEHANIČKA SVOJSTVA I RAZREDBA KONSTRUKCIJSKOG DRVA – PRIMJENA NERAZORNIH I RAZORNIH TESTOVA
Rad prezentira metode i rezultate eksperimentalnog istraživanja provedenog primjenom nerazornih i razornih testova (NDT i DT) s ciljem određivanja mehaničkih svojstava konstrukcijskog drva i razredbe prema čvrstoći. Preliminarni testovi su provedeni... >>>

48   -
ENERGETSKI (NE) EFIKASNO OSVJETLJENJE - STUDIJA SLUčAJA
Povećana potražnja i ograničena dostupnost energije pokrenule su relativno novi trend održive gradnje i adaptacije u arhitekturi. U predškolskim ustanovama se pored grijanja na rasvjetu utroši najviše energije, zbog činjenice da je djeci potrebno obe... >>>

49   -
EFFECT OF RC FRAME STIFFNESS CHANGE ON SEISMIC ANALYSIS RESULTS
The subject of the proposed paper is calculation of dynamic characteristic, design seismic forces and influences of reinforced concrete (RC) frames taking into account the effective cross-section stiffness, after appearing of cracks in tension zone o... >>>

50   -
EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE VAZDUŠNE PROPUSTLJIVOSTI ZGRADE
U radu je predstavljeno eksperimentano određivanje vazdušne propustljivosti porodične kuće u Banjoj Luci mjerenjem broj izmjena vazduha na čas n50h-1 pomoću Blower door testa. Mjerenje je motivisano subjektivnim osjećajem korisnika ob... >>>

51   -
POLOžAJ I MJESTO SUDSKIH VJEšTAKA, U CRNOJ GORI I NJIHOVA NULOGA I ZNAčAJ U DONOšENJU PRAVEDNIH I ZAKONITIH SUDSKIH ODLUKA
U reformama sistema sudske vlasti, u Crnoj Gori, u posljednjih nekoliko godina, su napravljeni značajni pozitivni pomaci. Skraćeno je trajanje sudskih postupaka, uvedene su institucije notara i sudskih izvršitelja. Ipak, jedno od nezaobilaznih činil... >>>

52   -
PARAMETRIC TOOLS FOR FORM-FINDING STRUCTURAL OPTIMIZATION
Form-finding structural optimization research represents a process of generating architectural form reviewed through mathematical models as a complex system of architectural logic and structural engineering. Through mathematical process we generate t... >>>

53   -
ESTIMATION OF THE TEMPERATURE TRANSFER FUNCTION OF A BUILDING WALL BASED ON MEASUREMENT DATA
In this paper the temperature transfer function of a façade wall is estimated from the temperatures measured inside and outside of the residential building. The instantaneous indoor and outdoor air temperatures were measured over a period of four mon... >>>

54   -
QUASI-STATIC AND DYNAMIC INELASTIC BUCKLING AND ULTIMATE STRENGTH OF FOLDED-PLATE STRUCTURES
This paper aims at providing a unified frame for quasi-static and dynamic inelastic buckling and ultimate strength of uniformly compressed folded-plate structures using the finite strip method. The elastic properties of the material are determined us... >>>

55   -
UTICAJ VLAKANA I VRSTE AGREGATA NA MEHANIČKA SVOJSTVA UHPC/THE EFFECT OF FIBER AND AGGREGATE TYPE ON MECHANICAL PROPERTIES OF UHPC
Glavni cilj ovog rada je procena uticaja različitih agregata i količine vlakana na mehanička svojstva betona izuzetno visokih svojstava (UHPC). Korišćene su dve vrsta agregata: kvarc i barit. Kao težak agregat barit je uticao na povećanje zapreminske... >>>

56   -
TRAJNOST BETONA SA ŠLJAKOM KAO DELIMIČNOM ZAMENOM SITNE FRAKCIJE AGREGATA/CONCRETE DURABILITY WITH BOTTOM ASH AS PARTIAL REPLACEMENT OF FINE AGGREGATE
U cilju evaluacije kvaliteta šljake i utvrđivanja mogućnosti njene upotrebe u kompozitnim materijalima, najpre je sprovedeno detaljno ispitivanje hemijskih, fizičkih i mehaničkih svojstava uzorka poreklom iz silosa TENT B. Zatim je u cilju istraživan... >>>

57   -
EXPERTISE OF STEEL COLUMNS FOR OVERHEAD LINES
The article presents a study on the design and expertise of steel columns for overhead power lines for high voltage transportation. In our days is a matter of safety to verify and maybe redesign some component elements. The collapse of the columns ... >>>

58   -
ANALIZA PUTNE MREžE SRBIJE SA STANOVIšTA MIKROTEKSTURE I MAKROTEKSTURE ANALYSIS OF THE PAVEMENT MICRO-TEXTURE AND MACRO-TEXTURE ON THE SERBIAN ROAD NETWORK
Mikrotekstura i makrotekstura predstavljaju vrlo značajan uticajni faktor za bezbednost odvijanja saobraćaja na putevima. Mikrotekstura ima presudan uticaj na vrednost “hvatljivosti” između pneumatika i kolovoza. Grublja makrotekstura pozitivno utiče... >>>

59   -
NDT ISPITIVANJA U OCJENI KVALITETE I RAZREDBI NOVOG I POSTOJEćEG KONSTRUKCIJSKOG DRVA / NDT FOR QUALITY ASSESSMENT AND GRADING OF NEW AND EXISTING STRUCTURAL TIMBER
U radu je dan sistematičan pregled nerazornih ispitivanja (NDT) s ciljanom primjenom u ocjeni kvalitete i razredbi novih i postojećih drvenih elemenata. Razvrstana su prema metodama i tehnikama, kriterijima primjenjivosti (u laboratoriju i “in situ“)... >>>

60   -
STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF “MATKA” ARCH DAM
This paper presents excerpts from the bachelor thesis with the same title. The idea for the topic came from the fact that “Matka” dam is the first arch dam built in Republic of Macedonia which was calculated with methods that were used in the time be... >>>

61   -
FINITE ELEMENT MODELING OF FREE VIBRATION PROBLEM OF DELAMINATED COMPOSITE PLATES USING ABAQUS CAE
The aim of this paper is to discuss different finite element models of laminated composite plates with delaminations using the commercial software Abaqus CAE. Three-dimensional (solid), as well as two-dimensional (shell) models in Abaqus CAE, are con... >>>

62   -
UTICAJ PREČNIKA I RAZMAKA MOŽDANIKA NA PONAŠANJE SPREGNUTE GREDE
U sklopu rada na numeričkom modelu analiziran je uticaj prečnika i razmaka valjkastih moždanika na ponašanje spregnute grede. Čelični dio presjeka i betonska ploča su modelirani linearno elastičnim, a moždanici nelinearnim zakonom ponašanja materijal... >>>

63   -
IMPLEMENTACIJA DIREKTIVE 2008/96 U REPUBLICI SLOVENIJI I PRAKTIČNA ISKUSTVA PET GODINA NAKON PRIMJENE
U radu je prikazan proces implementacije Direktive 2008/96 v Republici Sloveniji - glavni zahtjevi direktive, sadržajni i kronološki koraci koje smo izveli prije implementacije direktive u zakonodavstvo, obrazovanje i organizaciju revizora prometne ... >>>

64   -
APROKSIMATIVNE METODE PRORAČUNA UTICAJA TEČENJA I SKUPLJANJA U BETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
„Tačni“ postupci proračuna tzv. sporih deformacija, zasnovani na odsustvu zanemarivanja, nisu pogodni za praktične proračune, jer čak i u jednostavnim slučajevima iziskuju mnogo računskog rada. Stoga se teži ka aproksimativnim postupcima tj. metodama... >>>

65   -
HIDRAULIČKE ANALIZE ZA POTREBE POVEZIVANJA HERCEG NOVOG NA REGIONALNI VODOVODNI SISTEM
Iako u javnosti preovladava mišljenje da je sistem regionalnog vodovoda crnogorskog primorja završen projekat, on je završen tek u svojoj prvoj fazi. Potrebe za vodom, stanje lokalnih izvorišta i mreža, navode na to da je potrebno nastaviti realizaci... >>>

66   -
MAINTANENCE PRICE ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN NOVI SAD
In our environment it is considered that a building is finished once the usability license is issued, therefore, mainly, every care for the maintenance stops, while investors neglect the need for continuous building maintenance. Considering the signi... >>>

67   -
VALUATION MODEL TO FORECAST PAYBACK PERIOD OF ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS
This survey deals with an issue to forecast a payback period of investments meant for reducing use of energy resources in a building. A formula has been suggested to calculate a forecasted payback period of energy efficient investments allowing for c... >>>

68   -
DESIGNING ENERGY EFFICIENCY GLAZED STRUCTURES IN NORTHERN REGIONS. PART 1
With the rising demand for entirely glass facades and glass roofs, the need to carry out an additional analysis of conditions to secure comfortable microclimate has appeared. The article deals with the general data of inside temperature in rooms and ... >>>

69   -
DESIGNING ENERGY EFFICIENCY GLAZED STRUCTURES IN NORTHERN REGIONS. PART 2
With the rising demand for entirely glass facades and glass roofs, the need to carry out an additional analysis of conditions to secure comfortable microclimate has appeared. The article deals with the general data of inside temperature in rooms and ... >>>

70   -
PREDNOST ZELENIH NAD KONVENCIONALNIM RAVNIM KROVOVIMA NA PRIMERU CENTRALNE ZONE GRADA NIŠA
U ovom radu biće razmatrana primena zelenih krovova na konkretnom prostoru u centralnoj zoni Grada Niša. Ideja rada jeste da se ravni krovovi svih objekata na posmatranoj lokaciji pretvore u zelene krovove. Na osnovu analize dosadašnjih saznanja vez... >>>

71   -
PREDLOG REŠENJA ZA SMANJENJE UNOŠENJA NANOSA U JEZERO TIKVARA KOD BAČKE PALANKE / PROPOSITION OF SOLUTION FOR DECREASING OF WATER DRIFTS IN THE LAKE TIKVARA NEAR BACKA PALANKA
Rad obuhvata analizu i predlog rešenja za smanjenje unošenja nanosa u jezero Tikvara. Kao optimalno rešenje predložena je izgradnja ustave na jednom od kanala što povezuje jezero sa Dunavom. Izvršen je hidraulički proračun ustave, a zatim i proračun ... >>>

72   -
GEODEZIJE I ŽIVOTNI CIKLUS GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – MOGUĆNOSTI I PRAKSA
Građevinski objekti po svojoj složenosti pripadaju grupi najsloženijih objekata i rezultat su multidisciplinarnog znanja, dok su po svojoj prirodi od krucijalnog značaja za savremenu civilizaciju i njen budući razvoj. Takođe, građevinski objekti i si... >>>

73   -
OCJENA RANJIVOSTI PODZEMNIH VODA SLIVA NIKŠIĆKOG POLJA PRIMJENOM EPIK METODE
Prvi i najvažniji korak u zaštiti podzemnih voda od antropogenog uticaja jeste uspostavljanje preventivnih mjera. Jedan od tih koraka jeste i izrada karata ranjivosti podzemnih voda. U sviјеtu је prоtеklih dе... >>>

74   -
GRANIčNA VITKOST I EFEKTIVNA DUžINA IZDVOJENIH AB STUBOVA PREMA STANDARDU EC 2
Pri proračunu i dimenzionisanju vitkih armiranobetonskih elemenata mora se obuhvatiti ne samo nelinearnost u ponašanju materijala, nego i geometrijska nelinearnost, koja se uvodi kroz nelinearnu zavisnost deformacija od opterećenja. Kompleksnost fizi... >>>

75   -
CAISSONS SLABS AS A PERSPECTIVE TYPE OF THE REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
The article discusses caissons slabs. In this paper considered the technology of arrangement of this slabs. Cast-in-place and precast ways of construction of caissons slab are reviewed. Сast-in-place and precast caissons slabs has been analyze... >>>

76   -
LIGHT REVEALING ARCHITECTURE FORM - THE ROLE OF LIGHT IN CONTEMPORARY INTERPOLATION
The paper provides an overview of the role of light (both daily and artificial) in façade treatment on the examples of contemporary interpolations. The use of classical elements has been analysed and transposition of traditional or natural language h... >>>

77   -
STANOVANJE U USLOVIMA KATASTROFA IZAZVANIH PROMENOM KLIME
Promena klime je jedan od najvećih izazova sa kojima se čovečanstvo danas suočava. Cilj rada je da istraži tipove objekata za stanovanje koji učestvuju u smanjenju obima i posledica katastrofa uzrokovanim ekstremnim vremenskim događajima i da kroz pr... >>>

78   -
PRIMJER MNOGOBROJNIH POJAVA I SANACIJA KLIZIŠTA / NUMEROUS LANDSLIDES AND LANDSLIDE RESTORATIONS - AN EXAMPLE
U manjem dijelu sjeverozapadng područja Hrvatske i u kratkom vremenu došlo je do pojave mnogobrojnih klizišta kojima su u velikom broju slučajeva bile zahvaćene lokalne prometnice, civilni objekti ali i ostali krajobraz. Kako je nastanak bio mnogobro... >>>

79   -
O UČINKU PREDNAPREZANJA INJEKTIRANJEM KOD MIKROPILOTA / ON THE EFFECT OF PRE-STRESSING USING MICRO-PILE INJECTION
Kad se dogode neka oštećenja na objektima zbog podloge na kojoj se nalaze redovno se izvodi ojačanje podloge, tj. temeljnog tla. Jedno od mogućih ojačanja je i pomoću mikropilota i to cijevnih mikropilota izvedenih uz injektiranje pod tlakom središnj... >>>

80   -
O PROCJENI STABILIZACIJE STIJENSKIH POKOSA / ABOUT ASSESSMENT OF STABILIZATION ROCK SLOPE
Kada su u pitanju stijenski pokosi onda redovito smatramo da se strmiji mogu postići nego u zemljanim materijalima. U razlomljenoj i/ili uslojenoj stijeni čvrstoća je najmanja na konaktima slojev, rasijeda i pukotin. Kod ovakvih slučajeva najčešće su... >>>

81   -
ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I MODELI INOVATIVNIH ZELENIH TEHNOLOGIJA U ZGRADARSTVU
Održivo upravljanje projektima zgradarstva u urbanim sredinama zahteva savremeni pristup i nova rešenja u funkciji održivog razvoja i poboljšanja kvaliteta životne sredine. Nove zelene inovativne tehnologije podrazumevaju sveobuhvatne aktivnosti, kao... >>>

82   -
THE HISTORY OF AZERBAIJAN HAMAM AND FEATURES OF THEIR RECOVERY
The article discusses the history and features of recovery of Azerbaijan hamams. Restoration of the traditional architecture with the reference to the history is considered to be a significant factor for the national culture of Azerbaijan. The histor... >>>

83   -
UTICAJI MALIH HIDROELEKTRANA NA žIVOTNU SREDINU NA PRIMJERU MHE „BISTRICA“ I MJERE ZA NJIHOVO SPREčAVANJE
Opis mogućih značajnih uticaja predloženog projekta na životnu sredinu sadrži kvalitativni i kvantitativni prikaz mogućih promjena u životnoj sredini za vrijeme izvodjenja projekta, u toku redovnog rada i za slučaj nezgode, kao i procjenu da li su pr... >>>

84   -
SPACE OF THE REGIONAL AGGLOMERATIONS AND RE-INDUSTRIALIZATION. PART 1 SPACE OF THE REGIONAL AGGLOMERATIONS AND RE-INDUSTRIALIZATION. PART 2
The article is devoted to the analysis of the potential to fabricate production processes and infrastructure networks as a part of urban areas. The authors explore the mechanisms of expelling production and services to outskirts by modern "post metro... >>>

85   -
SPACE OF THE REGIONAL AGGLOMERATIONS AND RE-INDUSTRIALIZATION. PART 1 SPACE OF THE REGIONAL AGGLOMERATIONS AND RE-INDUSTRIALIZATION. PART 2
The article is devoted to the analysis of the potential to fabricate production processes and infrastructure networks as a part of urban areas. The authors explore the mechanisms of expelling production and services to outskirts by modern "post metro... >>>

86   -
CESTOVNI POKOSI - OSIGURANJE I STABILIZACIJA PRI REKONSTRUKCIJI CESTA / ROAD SLOPES - SECURING AND STABILIZATION AT ROAD RECONSTRUCTION
U radu se prikazuju cestovni pokosi kao čest geostatički problem pri rekonstrukcijama cesta, tj. njihovom proširenju u pribriježnom i podbriježnom dijelu. Primjeri obrađeni u ovom radu su na cestama po padinama i koje leže na mekanijim koherentnim ma... >>>

87   -
PRILOG ANALIZI SAVIJANJA POPREČNO OPTEREĆENIH TEMELJNIH NOSAČA NA TLU / ENCLOSURE TO THE ANALYSIS OF FLEXION OF TRANSVERSE WEIGHTED CONSTRUCTIONS ON THE GROUND
U radu se prikazuju rezultati analize ponašanja poprečno opterećenog nosača na tlu, tj. temeljnog nosača. Analize proračuna zasnovane su na analitičkim metodama jedno-parametarskog i dvo-parametarskog modela tla. Definiranje ulaznih parametara za ove... >>>

88   -
THE ANALYSIS OF URBAN-PLANNING CRITERIA RELEVANT FOR THE IMPROVEMENT OF SOCIAL HOUSING QUALITY. PART 1
As the primary inputs in the process of social housing planning are urban parameters relevant for the specific location, this research aims to define the initial frame for the process of urban planning. This paper analyzes the urban factors that can ... >>>

89   -
THE METHOD ESTIMATING THE ABILITY OF CONSTRUCTION PROJECT COMPLETION ON TIME
The article considers the principles of ensuring the completion of construction projects to meet the date. The authors suggest the method of assessing the progress of the project and estimating timely completion of the project based on the applicatio... >>>

90   -
INTEGRISANI INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
U ovome radu je prikazan model integrisanog informacionog sistema za planiranje i kontrolu realizacije građevinskog projekta. Za predloženi sistem je prikazan model podataka. Na osnovu izabranog modela podataka vrši se strukturiranje svih podataka za... >>>

91   -
NEADEKVATNO TRETIRANJE PONTI, MANDRAĆA I TIRADURA U VAŽEĆIM DUP-OVIMA - PRIMER SELA LEPETANA (BOKA KOTORSKA)
Ponte, mandraći i tiraduri tradicionalno su služili vezivanju barki a nisu predstavljali poseban planersko-urbanistički problem do skorašnjeg vremena. Problem korišćenja ovih objekata danas je sve veći zbog prekomerne izgradnje objekata u zaleđu, zbo... >>>

92   -
PRIMENA METODE KONAčNIH RAZLIKA PRI PRORAčUNU NAPONA OKO KRUžNIH TUNELA
Građenje tunela, kao veoma složenih inženjerskih objekata, izaziva trajni poremećaj primarne ravnoteže u okolnoj sredini. U cilju procene naponskog stanja oko otvora tunela, razvijen je veliki broj analitičkih i numeričkih pristupa. U radu će biti pr... >>>

93   -
PROJEKAT PODVOžNJAKA ISPOD žELJEZNIčKE PRUGE U SUTOMORU - GEOSTATIčKA I TEHNOLOšKA PROBLEMATIKA
U cilju saobraćajnog povezivanja dva dijela grada Sutomora koji je presječen prugom Beograd-Bar, predviđena je izrada podvožnjaka ispod postojeće željezničke pruge. Specifičnosti i problemi kod izvođenja radova su potreba neprekidnog odvijanja željez... >>>

94   -
NONLINEAR SEISMIC ANALYSIS OF MULTI-STOREY STEEL FRAME WITH ECCENTRIC BRACING
The EN 1998-1 as an alternative to the linear-elastic analysis methods prescribed two nonlinear analysis methods: nonlinear static and nonlinear dynamic analysis. The paper presents the results of nonlinear static and dynamic analysis of multi-storey... >>>

95   -
PRILOG ISPITIVANJU I ISTRAŽIVANJU ISTORIJSKIH MALTERA – MALTER SA CRKVE SVETOG PAVLA U KOTORU- CRNA GORA
Crkva svetog Pavla u Kotoru je sagrađena 1263 godine. Ispitivani uzorak maltera potiče sa prednje strane ulaza, sa portala. U radu su prikazani rezultati ispitivanja i izvedeni zaključci. ... >>>

96   -
PRIMENA METODA STATISTIČKE ANALIZE I NERONSKIH MREŽA ZA PROCENU PARAMATERA ZBIJENOSTI TLA/APPLICATION STATISTICAL ANALYSES AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR ESTIMATION OF SOIL COMPACTION PARAMETERS
U radu je dat prikaz primene dve različite metode: regresione analize i neuronskih mreža za procenu parametara zbijenosti tla na osnovu indeksnih svojstava tla. Podaci, koji su korišćeni za procenu, dobijene su na uzorcima iz glinenog jezgra nasutih ... >>>

97   -
EFFECT OF GOODWILL ON THE PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION OF THE CONSTRUCTION SECTOR
There are issues of Goodwill and reputation risk. Particular attention is paid to the development of national standards for the evaluation of the experience and reputation of organizations. It is described the justification of creating the standard f... >>>

98   -
ANALIZA NOSIVOSTI POSLOVNE ZGRADE S OBZIROM NA POLOžAJ JEZGRE
U radu je opisana analiza nosivosti poslovne zgrade s obzirom na položaj armirano-betonske jezgre s ciljem odabira najoptimalnije tlocrtne konfiguracije između jedanaest predstavljenih u radu. Nakon provedene dinamičke analize u računalnom programu E... >>>

99   -
IDENTIFIKACIJA I KLASIFIKACIJA DISPERZIVNOG FINOZRNOG TLA /IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF DISPERSIVE FINE - GRAINED SOILS
Disperzivna glinovita tla ne mogu se jednoznačno odrediti vizuelno ili identifikacionim opitima na terenu, kao ni uobičajenim standardnim metodama koje se koriste za identifikaciju tla u laboratorijskoj geomehaničkoj praksi: granulometrijskom analizo... >>>

100   -
PROTECTION AGAINST FLOODS CAUSED BY HIGH WATERS IN TORRENTIAL RIVER COURSES
We have written this paper, moved by catastrophic floods in Serbia and surrounding countries in the mid of May 2014. The floods happen when the water is high, and when it leaves the basic riverbed and floods the area and wider. In torrential courses,... >>>

101   -
DESIGN OF BRIDGES WITH ISOLATION DEVICES ACCORDING TO EUROCODE 8
All mechanical devices used to reduce response of the bridge structure, with the exception of elastomeric bearings, combined with the seismic connections for normal elastomeric bearings, must comply with the requirements of Annex I of Eurocode 8, whi... >>>

102   -
LUKOMIR – SINONIM BOSANSKOHERCEGOVAČKE VERNAKULARNE ARHITEKTURE
Vernakularna arhitektura je neizostavan dio ljudskog stvaralaštva. Ona bolje od svih ostalih vidova ljudske djelatnosti pokazuje stepen razvoja pojedinih civilizacija. Upravo ona je medij koji nam pokazuje kako su lokalne zajednice znale iskoristiti ... >>>

103   -
MODELING THE FLOW OF FRESH CONCRETE USING A FINITE ELEMENT MODEL
During the last thirty years, concrete has been industrially mutating from a soft granular medium to a proper non-Newtonian fluid. To benefit from the full potential of the modern fluid concretes such as Self-Compacting Concrete (SCC), prediction too... >>>

104   -
UZROK NASTANKA KLIZIŠTA NA DRŽAVNOM PUTU IIA-137, DEONICA KRUPANJ - MAČKOV KAMEN I NJIHOVA SANACIJA
Ciklon Tamara koji je pogodio Srbiju i zemlje u regionu u periodu april - maj 2014. godine doneo je ogromne količine padavina u kratkom vremenskom periodu. Najveća trodnevna količina padavina registrovana je od 14. do 16. maja na teritoriji zapadne i... >>>

105   -
PERSPECTIVES OF MACROECONOMIC MANAGEMENT IN CONSTRUCTION SECTOR IN SERBIA
The paper focuses the prospects for the application of the framework of macroeconomic management in Serbian construction sector, taking into account the importance of that sector for macroeconomic results (economic activity and employment), and espec... >>>

106   -
RANGIRANJE ZEMLJIŠNIH POVRŠINA NA OSNOVU PROCJENE RIZIKA OD POJAVE OTKAZA VODOVODNIH CIJEVI
Kao glavni parametri koji su u korelaciji sa intenzitetom otkaza cijevi u sistemu vodosnabdijevanja najčešće su identificirani: starost, materijal, dijametar, stanje tla u kojem je cijev položena, intenzitet saobraćaja i saobraćajno opterećenje iznad... >>>

107   -
REŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTEVA ZA PRODUŽETAK ROKA NA GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
Tokom realizaciji građevinskih projekata zastoji su česti i nastaju iz različitih razloga. Izvođači usled zastoja trpe prolongirane troškove angažovanja resursa, prolongirane indirektne troškova, troškove zarobljenih sredstava rada, a pre svega izvođ... >>>

108   -
ANALYSIS CONCRETE PAVEMENT USING FINITE ELEMENT METHOD
Paper is a brief review of the research focused on formulation an numerical model for the concrete pavement which is made by the recycling material. For numerical modeling the finite element model (FEM) and the 3D finite element model were applied. T... >>>

109   -
STABILITY ANALYSIS OF PLATES WITH EXACT IN-PLANE STRESS FUNCTIONS - COMBINATION OF PATCH AND WHEEL LOADS
In this paper elastic stability of plates with different boundary conditions under combination of patch and wheel loads is investigated. Analytical approach used for determination the critical load is based on well known Ritz energy technique The str... >>>

110   -
PRELIV VISOKOVODNEGA RAZBREMENILNIKA HE BREŽICE / HIGH WATER OVERFLOW DISCHARGER OF HEP BREŽICE
Presoja stabilnosti in mehanske odpornosti preliva visokovodnega razbremenilnika je zelo zahteven objekt zaradi pomembnosti HE Brežice. V analizah so upoštevani s preiskavami dognani računski model in materialni parametri. Rezultati kontrolnih analiz... >>>

111   -
OPTIMUM GREEN BUILDING DESIGN USING MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION
Optimum design of an energy efficient building has to meet two confronted demands – to obtain the lowest possible environmental effects at an acceptable total price of construction, equipment and maintenance during the entire life cycle. In order to ... >>>

112   -
TRUSS DESIGN USING MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION
Optimum design of truss structures is one of the most active branches of the structural optimization. In order to solve this hard combinatorial problem, it is necessary to implement adequate optimization tool that would provide sufficiently wide rang... >>>

113   -
MOŽNOST UPORABE GUMENIH AGREGATOV ZA IZBOLJŠANJE LASTNOSTI CEMENTNIH MALT / THE POSSIBILITY OF USING RUBBER AGGREGATES TO IMPROVE OF CEMENT BASED MORTARS
V članku smo prikazali rezultate eksperimentalnih analiz vezanih na komponente drobnozrnatega betona z dodatkom elektrofiltrskega pepela (EFP), reciklirane gume in aeranta (AEA). Z Dugganovim testom smo v hidraitziranem cementnem kamnu izzvali zakasn... >>>

114   -
THE INVESTIGATION OF OUTWARD APPEARANCE OF FLAWS ON ROOF TILES / ISPITIVANJE PROJAVE DEFEKATA NA VIDNNOJ POVRŠINI UZORAKA CREPA
The investigation presented in this paper was conducted with an aim to identify nature and cause of non-typical flaws that appeared on outward visible surfaces of roof tiles. The non-homogeneities appeared on the samples’ surfaces in the form of stai... >>>

115   -
ISTRAŽIVANJE O RIZICIMA OD POVREĐIVANJA RADNIKA NA GRADILIŠTIMA U CRNOJ GORI
Tema ovog rada je istraživanje o rizicima od povređivanja radnika na gradilištima. Cilj istraživanja je ukazivanje na opasnosti koje na gradilištu svakodnevno vrebaju radnike i o kojima učesnici u građenju, tj. izvođač radova, nadzor i inspekcije tre... >>>

116   -
FIRE EVENTS IN RESIDENTIAL FACILITIES IN PLJEVLJA
Fire statistics provide useful information that can help identifying and understanding the causes and consequences of fires. These data can be also used for raising awareness about fire risk and for development and implementation of appropriate prote... >>>

117   -
VAŽNOST KORIŠTENJA KINEMATSKIH VEZA U MODELIRANJU SPOJA STUPA I PLOČE / THE IMPORTANCE OF USING KINEMATIC CONNECTIONS IN COLUMN-SLAB MODELING
Modeliranje MKE naknadno prednapetih ploča (u daljnjem tekstu PT ploča) realnije je u interakciji sa stupom nego samo preko rubnog uvjeta oslanjanja u jednom čvoru ploče. U slučaju šire dimenzije stupa značaj deformacije u zoni ruba (lica) stupa kod ... >>>

118   -
ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN ROCK MASS AND LINING SUPPORT FOR ROAD TUNNEL
The principle of the method “interaction of rock and tunnel lining support”, widely used for designing tunnel constructions is presented in this paper. The reaction curve of the rock which shows the connection between the pressure of the tunnel linin... >>>

119   -
ULTIMATE DISPLACEMENTS AND TARGET DISPLACEMENTS FOR TWO LIMIT STATES ACCORDING TO EN 1998-3
Collapse prevention of structure is one of the objectives of a performance - based design. Performance levels according to EN 1998-3 are defined through three limit states: near collapse (NC), significant damage (SD) and damage limitation (DL). Targe... >>>

120   -
LAYERWISE FINITE ELEMENT FOR THERMAL STABILITY ANALYSIS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES
In this paper thermal stability of laminated composite plates is analyzed using layerwise finite element. The weak form of the plate mathematical model is derived using layerwise displacement field of Reddy [1], nonlinear strain-displacement relation... >>>

121   -
PRIKAZ PROMENA NASTALIH U NAJNOVIJEM IZDANJU STANDARDA EN 771-1
Uredbom br. 305/2011 reguliše se oblast usaglašenosti plasmana građevinskih konstrukcionih materijala na teritoriji zemalja članica EU. U proteklom periodu, doneti su harmonizovani evropski standardi za većinu građevinskih proizvoda, obezbeđen je vis... >>>

122   -
APPLICATION OF SOFTWARE IN TRAIN RUNNING ANALYSIS FOR PROJECTS OF RAILWAY INFRASTRUCTURE
The application of software to design building structures is of great importance to the quality and efficiency of project documentation. The designing of new railway lines needs to make train operating analyses that are essential in the process of ev... >>>

123   -
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PUNCHING OF FLAT SLABS
Flat slabs are slabs supported directly on columns, without beams between the columns. Punching shear strength is a very important parameter for the design of flat slabs, especially when the brittleness of the punching appearance is taken into consid... >>>

124   -
UTICAJ IZGRADNJE OBJEKATA NA STVARANJE KLIZIŠTA
Dosadašnja razmatranja u radovima velikog broja autora odnosila su se uglavnom na istraživanja i sanaciju postojećih aktivnih i umirenih klizišta. Pri tome se pretpostavljalo da su to već formirana klizišta prirodnim procesima. Međutim, veoma često i... >>>

125   -
Tunel Vitanovice na budućem autoputu Bar-Boljare projektovan je u dužini od 900m, na st. 32+825km duž dionice Podgorica-Mateševo. Za potrebe projektovanja izveden je znatan obim geofizičkih istraživanja. Zbog malog nadsloja refraktivna ispitivanja su... >>>

126   -
PROBABILISTIC ANALYSIS OF BEARING CAPACITY OF PILES WITH VARIABLE PARAMETERS OF CPT TEST AND CALCULATION ACCORDING TO THE EN 1997-1: 2004
The paper presents a probabilistic concept for determining the pile bearing capacity, taking into account the variability of CPT test parameters and methodology of calculation according to the requirements of Eurocode 7 (EN 1997-1:2004). The research... >>>

127   -
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA POKRETNE RADIONIČKE HALE
Za potrebe izgradnje novog železničkog mosta preko Velike Morave kod Ćuprije projektovana je i izgrađena jedinstvena privremena konstrukcija, zatvorena pokretna radionička hala osnove 500m2, širine 18m, visine 13m i zapremine od oko 6000m3. Rešava... >>>

128   -
PRIMJENA EUKLIDSKE GEOMETRIJE NA OBLIKOVANJE GRAĐENE SREDINE - KRATAK PREGLED, KARAKTERISTIKE I OGRANIČENJA
Novi načini života, potrebe i navike ljudi utiču na to da se relativno statična forma grada počne shvatati, planirati i graditi, kao dinamična, fleksibilna i adaptibilna. Kroz kratak istorijski pregled razvoja urbane forme, prikazani su dometi euklid... >>>

129   -
PRIMJERI ODREĐIVANJA NOSIVOSTI ČELIČNIH PROFILA PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA
Koncept projektovanja čeličnih konstrukcija u važećim pravilnicima zasnivaju se na projektovanju konstrukcija metodom dopuštenih napona. Ova metoda predstavlja iskustvenu metodu kod koje se čelik posmatra u svojoj linearno-elastičnoj oblasti. Evropsk... >>>

130   -
MECHANICAL PROPERTIES OF SELF–COMPACTING CONCRETE WITH COARSE RECYCLED AGGREGATE
Use of recycled aggregates, obtained by crushing old concrete, presents one of the solutions offered by the concept of sustainable development. This paper includes an overview of available literature regarding the application of recycled aggregates i... >>>

131   -
NOVA METODA ANALIZE KONSTRUKCIJA IZLOžENIH POKRETNOM OPTEREćENJU
U određenim proračunskim situacijama je prilikom analize konstrukcija neophodno povesti računa i o brzini nanošenja pokretnog opterećenja. Ovaj parametar može da bude od presudne važnosti za utvrđivanje podobnosti neke konstrukcije. Predložena je dop... >>>

132   -
AKTUELNO STANJE REALIZACIJE IZGRADNJE AUTOPUTEVA U REPUBLICI SRBIJI
Republika Srbija je 2008. godine rešila da pristupi intenzivnoj izgradnji nedostajućih deonica na Koridoru X kroz Srbiju i izgradnji autoputa kroz zapadnu Srbiju na E-763 (“Koridor XI”). U prethodnih nekoliko godina završena je izgradnja druge trake ... >>>

133   -
EFFECT OF CONCRETE TYPE AND WATER TO CEMENT RATIO ON THE SULFATE RESISTANCE OF CONCRETE WITH RCA
The paper presents some results of the experimental investigation on the sulfate resistance of concrete made with coarse aggregate obtained by recycling old concrete. In order to determine the sulfate resistance of concrete samples were immersed in 5... >>>

134   -
PREVENTIVE MEASURES FOR SNOW AVALANCHE PRONE AREAS
Snow avalanches are very compelling forces of nature and they are considered as one of the greatest natural hazard in mountainous regions. Serbia and Montenegro are countries with large mountainous area with developing winter tourism. The research pr... >>>

135   -
LATERAL TORSIONAL BUCKLING OF STEEL BEAMS SUBJECTED TO FIRE
This paper presents a nonlinear torsional buckling analysis of a simply supported steel beam subjected to fire. Finite Element Analysis (FEA) software ANSYS Workbench is used to calculate the fire resistance of beams subjected to various levels of cr... >>>

136   -
ODREĐIVANJE SILA U KABLOVIMA PRIMJENOM VLASTITIH FREKVENCIJA
Primjenom ovješenih sustava mogu se formirati konstrukcije velikih raspona kao što su krovne konstrukcije i mostovi. Kod ovih konstrukcija čelični kablovi čine glavni nosivi sustav koje je potrebno kontrolirati za vrijeme eksploatacije. U radu su pri... >>>

137   -
EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE MERENJA DINAMIČKIH DEFORMACIJA GRAĐEVINSKIH STRUKTURA
U radu je predstavljen realizovan eksperiment sa ciljem da se prikaže primenljivost metode merenja dinamičkih 1D deformacija upotrebom fiber-optičkog senzora zakrivljenosti (FOSZ). Kalibracija FOSZ sprovedena je korišćenjem metode geometrijskog nivel... >>>

138   -
DESIGN OF A COMPRESSION STRUCTURE WITH INNER RIBS USING FORCE DENSITY METHOD & TOPOLOGICAL MAPPING
Compression-only structures can be modelled as pin-jointed networks with all the members in compression. The final shape of the network can be computed using the Force Density Method (FDM) together with Topological Mapping (TM), introducing the self-... >>>

139   -
SHEAR RESISTANCE OF LONGITUDINAL SHEAR CONNECTION WITH GROUPS OF HEADED STUDS
The frequently applied solution for shear connection in steel and concrete precast composite structures is the discontinuous shear connection with a headed stud in group arrangement. Application of shear connection with headed studs in group arrangem... >>>

140   -
GENERAL CONSIDERATIONS FOR THE DESIGN OF NON-SYMMETRICALLY REINFORCED CONCRETE PILES
Traditionally, reinforced concrete members with circular cross section have a symmetrical longitudinal reinforcement. In the case of reinforced concrete piles in earth retaining systems this is not the optimum reinforcement distribution. The non-symm... >>>

141   -
OSVRT NA METODOLOGIJU IZDVAJANJA PODZEMNIH VODNIH TIJELA PREMA OKVIRNOJ DIREKTIVI O VODAMA (2000/60/EC)
Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC), koja je u Evropskom parlamentu usvojena 2000. godine, razmatra podzemna vodna tijela sa kvantitativnog i kvalitativnog aspekta. Izdvajanje podzemnih vodnih tijela predstavlja jedan od prvih koraka prilikom imp... >>>

142   -
GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE TUNELA KLOPOT NA AUTOPUTU BAR-BOLJARE
U okviru projekta izgradnje autoputa Bar Boljare, na dionici Smokovac-Uvač-Mateševo, pored ostalih objekata, predviđa se i izgradnja tunela Klopot. Projektovani tunel je dužine 985m (lijeva), odnosno 835m (desna cijev) i biće izvođen kroz karbonatne ... >>>

143   -
GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE MOSTA MORAČICA ZA NIVO GLAVNOG GRAđEVINSKOG PROJEKTA NA AUTOPUTU BAR-BOLJARE
U okviru projekta izgradnje autoputa Bar-Boljari, na dionici Smokovac-Uvač-Mateševo, pored ostalih objekata, predviđa se i izgradnja mosta Moračica kao jednog od najzahtjevnijih objekata. U radu se daje kratak prikaz rezultata inženjerskogeoloških is... >>>

144   -
GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE TUNELA SUKA NA AUTOPUTU BAR-BOLJARE
U okviru projekta izgradnje autoputa Bar Boljare, na dionici Smokovac-Uvač-Mateševo, pored ostalih objekata, predviđa se i izgradnja tunela Suka. Projektovani tunel je dužine 721.41 m (lijeva), odnosno 625.06 m (desna cijev) i biće izvođen kroz karbo... >>>

145   -
ANALIZA NOSIVOSTI NEUNIFORMNIH ELEMENATA NA FLEKSIONO IZVIJANJE
Evrokod 3 definiše dva postupka proračuna nosivosti neuniformnih elemenata na fleksiono izvijanje i to primenom globalne teorije drugog reda sa unapred definisanim imperfekcijama ili primenom opšte metode proračuna koja važi za uniformne elemente, uz... >>>

146   -
USAGE OF ZINC-SILICATE COATINGS IN FRICTION CONNECTIONS
Usage of zinc-silicate coatings as anti-corrosive protection of friction connections results in reduction of construction time and provides protection from corrosion. Such protection system has a number of advantages in respect to the widely implemen... >>>

147   -
NUMERIČKA ANALIZA 3D I LINIJSKOG MODELA VERTIKALNOG CILINDRIČNOG ČELIČNOG REZERVOARA
U radu je prikazan proračun čeličnog vertikalnog cilindričnog rezervoara za vino. Predstavljeno je poređenje rezultata proračuna koji je urađen na 3D modelu u programskom paketu Abaqus i na pojednostavljenom, linijskom modelu koji je urađen u program... >>>

148   -
KONZERVATORSKE INTERVENCIJE NA OBJEKTIMA VERNAKULARNE ARHITEKTURE – PRIMJER BIŠĆEVIĆA KUĆE U MOSTARU
Intervencije posmatrane u ovom radu jesu one strukturalnog karaktera. Ovakve intervencije na objektima kulturno-historijskog naslijeđa zahtijevaju usporednu analizu strukturalnih problema i vrijednosti dobra. Izostanak jednog od posmatranih apekata m... >>>

149   -
FE MODEL UPDATING BASED ON DYNAMIC PROPERTIES BY HEURSTIC OPTIMIZATION KALIBRACIJA MODELA KE NA OSNOVU DINAMIČKIH KARATERISTIKA I HEURISTIČKE OPTIMIZACIJE
Presented study adopts calibration process based on FE model updating using two heuristics optimization, Simulated Annealing and Tabu Search methods. A simply supported overhang steel beam model is considered in the study. Experimental and numerical ... >>>

150   -
ALGORITAM PROGRAMA ANSLACOP - SAVIJANJE SLOJEVITIH KOMPOZITNIH PLOČA
Analitički postupak rješavanja jednačina savijanja u teoriji slojeva baziran je na pretpostavljenom polju pomjeranja u obliku dvostrukog trigonometrijskog Furie-ovog reda. Za Parcijalnu teoriju slojeva u radu će biti prikazan matematički i algoritam ... >>>

151   -
TESTIRANJE ZIDANIH ZIDOVA OJAČANIH FRCM OBLOGAMA NA DIJAGONALNO ZATEZANJE
U radu se prezentiraju rezultati testiranja više serija zidanih zidova od blok opeke i betonskih blokova u cilju sagledavanja mogućnosti eksternog ojačavanja zidova FRCM kompozitima. Nakon testiranja zidova na dijagonalno zatezanje isprskali uzorci z... >>>

152   -
EXPERIMENTAL RESEARCH OF ULTIMATE CAPACITY OF THE PLATE GIRDERS UNDER PATCH LOADING
Paper presents experimental research performed on plate girders under action of patch loading. This load case is broadly used in engineering practice and presents concentrated or partially distributed load, which can be static or movable, applied on ... >>>

153   -
REVITALIZACIJA HIDROELEKTRANE ZVORNIK
Šezdeset godina posle završetka izgradnje Hidroelektrane Zvornik, započela je revitalizacija agregata A1. U radu su opisani građevinski radovi na brani, koji su obuhvaćeni projektom rekonstrukcije. Povećanje instalisane snage uslovilo je zamenu agreg... >>>

154   -
MECHANISMS OF HYDRO-ABRASIVE DAMAGE IN HYDRAULIC STRUCTURES
Durability of hydraulic engineering structures in most part depends on the resistance of concrete surface to mechanical abrasion. Hydro-abrasion represents a surface damage caused by continuous removal of material due to impact of waterborne hard par... >>>

155   -
NUSPROIZVODI METALURšKE INDUSTRIJE KAO ALTERNATIVNE SIROVINE U GRAđEVINSKOJ INDUSTRIJI/ BY-PRODUCTS OF METALLURGICAL INDUSTRY AS AN ALTERNATIVE RAW MATERIALS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
U radu su prikazane mogućnosti primjene zgure kao nusproizvoda metalurške industrije u građevinskoj industriji, i to zgure iz proizvodnje željeza i čelika, bakra, cinka, feronikla, aluminija i ferosilicija. Također je prikazana primjena tih nusproizv... >>>

156   -
PRIMJENA AKUSTIČNE EMISIJE ZA ANALIZU HIBRIDNOG MIKROARMIRANOG BETONA
U radu je prikazana mogućnost primjene nerazorne metode akustične emisije za opis ponašanja hibridnih mikroarmiranih betona. Nastoji se ocijeniti ponašanje hibridnih mikroarmiranih betona i odrediti utjecaj istraživanih vlakna (industrijskih i recikl... >>>

157   -
UTICAJ ZIDANE ISPUNE NA SEIZMIČKI ODGOVOR ARMIRANOBETONSKE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE
Tema rada su istraživanja o procjeni uticaja zidane ispune na armiranobetonske ramovske konstrukcije u seizmičkim uslovima. Prilikom istraživanja varirani su različiti parametri, tj. mehaničke karakteristike maltera i zidnog elementa, raspodjela ispu... >>>

158   -
VENECIJANSKI LAZARETI BOKE KOTORSKE (I)
Lazareti su specifični sanitetski objekti, karantinske stanice, locirani van gradskog jezgra, u lukama ili njihovoj blizini, odnosno na kraju plovnih puteva. Oni su služili za kontrolisanje brodova, njihovih posada, putnika i tereta. Lazareti Boke Ko... >>>

159   -
VENECIJANSKI LAZARETI BOKE KOTORSKE (II)
Lazareti su specifični sanitetski objekti, karantinske stanice, locirani van gradskog jezgra, u lukama ili njihovoj blizini, odnosno na kraju plovnih puteva. Oni su služili za kontrolisanje brodova, njihovih posada, putnika i tereta. Lazareti Boke Ko... >>>

160   -
KAOLINSKE GLINE U SRBIJI – MOGUĆNOST KORIŠĆENJA U CEMENTNIM KOMPOZITIMA/KAOLIN CLAY IN SERBIA - POSSIBILITY OF USE IN CEMENT COMPOSITES
Rezime Višestruke prednosti korišćenja metakaolina i amorfnog kaolina koji su dobijeni preradom preradom kaolinskih glina iz basena Srbije u cementnim kompozitima je smanjenje količine cementa koja se može postići, sa nepromenjenim fizičkim i me... >>>

161   -
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA NOVE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U OKVIRU KOMPLEKSA PORTONOVI
U Herceg Novom je u toku izgradnja luksuznog turističkog kompleksa Portonovi u Kumboru, koji će se, između ostalog, sastojati i od Luke nautičkog turizma. Luka obuhvata marinski basen i formiraju je dva gata fiksne dužine 200 m mjereno od postojeće o... >>>

162   -
OBJEKAT NEW SADKO – SEIZMIČKA IZOLACIJA U KASPIJSKOM MORU
Objekat “New Sadko” se nalazi u zalivu Baku i radi se o veoma neregularnoj konstrukciji koja je kombinacija čelika i betona. Analiza konačnih elemenata i simulacija koja je vršena pokazali su da seizmička izolacija može biti dobar izbor i da da može ... >>>

163   -
POBOLJŠANJE TLA PRILIKOM IZGRADNJE METRO LINIJE 5 U MILANU
U radu su opisani projektovanje i izgradnja podzemne Metro Linije 5, sa posebnim osvrtom na dionicu koja prolazi kroz “željeznički čvor” između stanica Bovisa i Dateo. Prilikom projektovanja izvršeno je numeričko modeliranje sistema za poboljšanje tl... >>>

164   -
DVA TUNELA ISPOD KULTURNO-ISTORIJSKOG OBJEKTA U RABATU (MAROKO)
Tunel ,,Oudayas” u Rabatu, Moroko, je gradska ssaobraćajnica koja je sastoji od dva tunela i izgrađena je kako bi se smanjila gužva u saobraćaju, naročito u gradu. Pod-zemni iskop vršen je ispod zida koji je istorijski spomenik i postojeću saobraćajn... >>>

165   -
PRUGA USKOG KOLOSJEKA GABELA – ZELENIKA
Prva željeznica na prostoru današnje Crne Gore stigla je 1901. godine u Boku Kotorsku, od Gabele do Zelenike. U istoriji Crne Gore 16. jul 1901. godine ostaje zabilježen kao dan kada je prvi voz stigao u Boku Kotorsku. Zbog nerentabilnosti pruga je... >>>

166   -
EXPERIMENTAL TESTING OF COMPOSITE SANDWICH PANELS WITH DIFFERENT FACE SHEETS
An experimental tests performed on two series sandwich panels with composite face sheets differed by the type of the used matrix are presented in this paper. Using linear load in the middle of the span these sandwich panels were subjected on three po... >>>

167   -
STATIČKA I DINAMIČKA NELINEARNA ANALIZA MOSTA -RIJEKA PIPERSKA
U ovom radu prikazana je statička i dinamička nelinearna analiza pješačkog mosta na rijeci Morači u Rijeci Piperskoj. Konstrukcija pješačkog mosta je čelična ovješena prednapregnuta konstrukcija. Analiziran je model konstrukcije sa unešenom silom pre... >>>

168   -
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR MANAGEMENT OF CIVIL ENGINEERING PROJECTS AND PREDICTION OF CONSTRUCTION PRODUCTIVITY
Neural networks have a wide spectrum of application in different fields of human life and they can be used for solving numerous problems, such as: management of production processes, economic and financial analyses, prognostic models, prediction of t... >>>

169   -
FAZI LOGIKA U SISTEMU UPRAVLJANJA GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
Upravljanje građevinskim projektima predstavlja kompleksan proces koji je praćen rizikom, neizvesnošću i nepreciznošću, što je rezultat promenjive prirode građevinarstva. Zbog toga, razvoj determinističkih matematičkih modela za rešavanje različitih ... >>>

170   -
FRAKTALNA ANALIZA PODRUčJA PODGORICE I NJENE URBANE GRANICE
U velikim gradovima sve je izraženija težnja stanovništva da bude u blizini otvorenih prostora i/ili prirodne sredine, iz razloga smanjenja stresa, buke, zagađenja, gužve itd. koje su uobičajene za gradski prostor. U Podgorici je primjećeno da takva ... >>>

171   -
TEHNOLOGIJA BETONA NA POSTROJENJIMA ZA PREčIšćAVANJE OTPADNIH VODA
Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) sadrže niz ab konstrukcija koje treba projektovati tako, da u uslovima agresivnog dejstva otpadnih voda, ispune zahtjeve sigurnosti i upotrebljivosti bez visokih troškova održavanja. U ovom radu su pr... >>>

172   -
EMBEDDING THE CO FACTOR OF ENERGY CLASSES IN THE METHODOLOGY FOR ESTIMATION OF REAL ESTATE VALUE
The content of this paper introduces concepts and methods for determination of the market value of the real estate in Republic of Macedonia, from the point of view of estimation of their energy certificate. A legitimacy of embedding the co-factor for... >>>

173   -
OSTVARIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U OBRAZOVANJU U GRADJEVINARSTVU U CRNOJ GORI
Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u procesu obrazovanje je dug proces koji se manifestovao činjenicom da je stepen obrazovanja žena u Crnoj Gori već duže vremena izjednačen sa stepenom obrazovanja muškaraca. Kao posledica ovakvog stanja su trebale da... >>>

174   -
PROJEKAT KONSTRUKCIJE ČELIČNE NADSTREŠNICE U NIKŠIĆU / STRUCTURE DESIGN OF THE STEEL EAVES IN NIKŠIĆ
U radu se daje kratak opis konstrukcije objekta čelične nadstrešnice u Nikšiću. Objekat je lociran na katastarskoj parceli broj 3062/3, DUP “Rudo Polje” izmjene i dopune, KO Nikšić. Radovi na izgradnji objekta su otpočeli krajem 2014 godine i danas s... >>>

175   -
MEASURES FOR ENERGY CONSERVATION IN THE ELEMENTARY SCHOOL IN SKOPJE
Ecological problems and increase in the energy consumption is important issue for the whole world. Energy efficiency offers wide range of measures for energy conservation. In this paper, a case study for one elementary school in Skopje has been perfo... >>>

176   -
INFRARED THERMOGRAPHY AS A METHOD FOR BUILDINGS INVESTIGATION
For exact detection of the problems that induce thermal losses through the building envelope, series of methods exsist. The method of infrafed thermography rises above the other methods due to its efficiency, speed and simplicity in detection of the ... >>>

177   -
PRINCIPI IZGRADNJE EKOLOŠKOG ZATVORA/ PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF ECOLOGICAL PRISON
Rezime U radu su, za predloženo urbanističko rešenje zatvorskog kompleksa na lokaciji Kraljeva, prikazani principi formiranja ekološkog zatvora. S obzirom na klimatske uslove u R. Srbiji (duge i hladne zime), broj i kvadraturu zatvorskih objekata i... >>>

178   -
UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE AUTOPUTA BAR - BOLJARE, DIONICA SMOKOVAC – UVAČ - MATEŠEVO
Cilj ovog rada je da predstavi organizaciju upravljanja projekta izgradnje autoputa Bar - Boljare, sa posebnim osvrtom na rad Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar- Boljare, koja je osnovana u okviru Društva sa ograničenom... >>>

179   -
CONTRACTURAL AND FINANCIAL APSECTS RELATED TO THE BAR-BOLJARE MOTORWAY SECTION SMOKOVAC-UVAČ-MATEŠEVO
This Paper presents a brief description of the Contract used for this Highway project and how the basic FIDIC Yellow Book has been modified in terms of contractural and financial apects to take into account the scale of the Project and Montenegrin Co... >>>

180   -
ANALIZA SLOBODNIH OSCILACIJA PROSTORNIH LINIJSKIH NOSAČA RAZLIČITIH KONTURNIH USLOVA
U radu je prikazana analiza slobodnih oscilacija prostornih linijskih nosača primjenom konzistentne matrice masa, odnosno programa ALIN koji je napisan u programskom jeziku C++. Vrijednosti kružnih frekvencija za prostornu prostu gredu i prostornu uk... >>>

181   -
SANACIJA KONSTRUKCIJE LEŽIŠTA ŽELJEZNIČKOG MOSTA ,,MOST BR. 6” NA PRUZI VRBNICA-BAR
Predmet ovog rada je opis hitnih mjera sanacije za konstrukciju čeličnog mosta ,,Most br. 6“, poznatijeg kao most ,,Malo Trebaljevo“, koji se nalazi na km 333+351.98, na željezničkoj pruzi Beograd-Bar. Između ostalih, jedna od neophodnih intervencija... >>>

182   -
CONTEMPORARY ARCHITECTURE – LEARNING FROM THE HISTORY OF BUILDING
There is a belief that architecture is evolving continuously, even though in practice, we recognize many already existing forms. If we think that this is not the case with contemporary architecture and that it is doing something different and futuris... >>>

183   -
RJEŠENJE ODVODNJAVANJA VELIKIH VODA ZA TURISTIČKI KOMPLEKS PORTONOVI U KUMBORU
Izrada novog rizorta Portonovi u Kumboru obuhvata izgradnju hotela, apartmana, vila i Marine. Takođe, u toku je izrada projektne dokumentacije za objekte infrastrukture koji obuhvataju i objekte za odvodnju velikih voda u okviru kompleksa. Velika fre... >>>

184   -
TEHNIČKA REŠENJA TEMELJNOG TLA I OBJEKATA NA VEČNO SMRZNUTOM TLU - PERMAFROSTU TECHNICAL SOLUTIONS USED IN THE DESIGN OF BUILDINGS ON THE PERMAFROST
Tehnička rešenja temeljnog tla i temelja pri projektovanju zgrada i objekata na večno smrznutom tlu- permafrostu baziraju se na rezultatima prognoziranih termotehničkih proračuna urađenih na osnovu inženjersko-geokrioloških parametara zemljišta k... >>>

185   -
POBOLJŠANJE TLA KAO MJERA ZAŠTITE OBJEKATA U OBALNOJ ZONI OD POJAVE LIKVEFAKCIJE
Izrada novog rizorta Portonovi u Kumboru obuhvata izgradnju hotela, apartmana, vila i Marine. Kombinacija visokog stepena seizmičnosti, plitkih podzemnih voda i rastresitog krupnozrnog tla čini lokaciju veoma osjetljivom na pojavu likvefakcije i bočn... >>>

186   Nenad Stojković - Brandenburg University of Technology (BTU), Cottbus, Germany
Koautori:  Lukáš Ledecký
Yvonne Ciupack Hartmut Pasternak
Christoph Mette Elisabeth Stammen Klaus Dilger
ZATEZNA ČVRSTOĆA ADHEZIONIH FASADNIH SPOJEVA
U ovom radu je prikazan uticaj temperature i pripreme površine pre spajanja na zateznu čvrstoću adhezionih fasadnih spojeva. Ispitivana su dva tipa priprema površine: samo odmašćivanje površina rastvaračem i sačmarenje površina praćeno odmašćivanjem.... >>>

187   Associate Profe Paulo Cachim - Department of Civil Engineering of University of Aveiro, Portugal
ACTIVE LEARNING STRATEGIES IN A TIMBER CONSTRUCTION COURSE
A multi-method of active learning in the Timber Construction course of the Integrated Master in Civil Engineering degree at Aveiro University was implemented. These strategies were implemented in the course following the implementation of the Bologna... >>>

188   Vladimir Marković - Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Srbija
DRVENE FASADE, DRVO KAO MATERIJAL KOJI SE KORISTI ZA IZRADU DRVENIH FASADA
Drvo danas ima najširu primenu u građevinarstvu i tu svoju veliku primenu duguje mnogim svojim povoljnim osobinama. Sa druge strane, drvo usled nekih svojih negativnih osobina i izuzetno loših eksploatacionih uslova nije do skorije prošlosti našlo sv... >>>

189   Prof.Dr.archite Yesim Kamile Aktuglu - Dokuz Eylul University
THE IRON-STEEL STRUCTURAL SYSTEMS OF CENTRAL MARKET HALL IN BUDAPEST, COLON MARKET HALL AND CENTRAL MARKET HALL IN VALENCIA
Due to the shopping event in economic and fresh manner, these three old landmark shopping malls are in service, in both shopping manner and also eating manner. The central market hall in Budapest and Colon Market in Valencia, have the same rectangula... >>>

190   PhD, associate Željko Jakšić - Faculty of technical Sciences Novi Sad, Serbia
Koautori:  Milan Trivunić
AN ANALYTIC APPROACH REGARDING THE VENTILATION ISSUES AT MULTISTORY BUILDINGS APARTMENTS
Ventilation presents a major impact on the performances of the building, which are covered by the Energy efficiency Regulations. Good (natural) ventilation provides a good quality of indoor air which means a satisfactory level of humidity, temperatur... >>>

191   Ass. Prof. Tatjana Kocetov Misulic - University of Novi Sad, Faculty of Technical sciences
Koautori:  Dragan Manojlovic, Andrija Raseta
SEISMIC ANALYSIS OF COMPOSITE GLULAM-CONCRETE ARCH BRIDGE ACCORDING EN 1998:1&2
Arising awareness of earth climate changes induced the worldwide increasing interest for building by timber, and consequently, for glulam bridges as sustainable, cost effective and construction friendly alternatives to conventional bridge materials (... >>>

192   Profesor Radenko Pejović - Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore
Koautori:  Dobre TASEVSKI, Jasminka MILANOVSKA,
Joko BLAGOJEVIĆ, Ratko BLAGOJEVIĆ
UZROCI OŠTEĆENJA I TRAJNOST BETONSKIH MOSTOVA
U ovom radu navedeni su uzroci oštećenja betonskih mostova i karakteristični vidovi oštećenja. U ove uzroke spadaju greške pri projektovanju, izvoĎenju i lošem održavanju. Kada se ovome dodaju nepovoljni eksploatacioni uslovi u prvom redu dejstvo mra... >>>

193   Mr, dipl.građ.i Olga Radulović - Elektroprivreda Crne Gore A.D. Nikšić
STABILIZACIJA BRANE MALJEVAC
U ovom radu se prikazuje rješenje stabilizacije brane Maljevac u Pljevljima. Dobijeni rezultati svih istraţivanja i tehničkog osmatranja kao i veliki broj proračuna stabilnosti pregrade rađenih u prethodnom periodu ukazali su da je stabilnost brane M... >>>

194   dr.sc., dipl.in Petar Sesar - Institut IGH d.d, Zagreb, Hrvatska
Koautori:  Goran Puž,
Davor Ivan Banić, Boro Brnić,
Ernest Ević
MOST DRAVA NA AUTOCESTI BUDIMPEŠTA – LUKA PLOČE
Most preko rijeke Drave kod Osijeka nalazi se na autocesti koja nosi nacionalnu oznaku A5, a u mreži međunarodnih pravaca nalazi se na koridoru Vc, koji spaja Mađarsku (Budimpeštu), s istočnom Hrvatskom (Osijek), Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo, Mostar... >>>

195   Dr, vanredni pr Dragan Stević - Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Srbija
Koautori:  Dragomir Grujović
PRIMENA FUZZY C MEANS KLASIFIKACIJE VEGETACIJE NA MULTISPEKTRALNIM SATELITSKIM SNIMCIMA
Metoda klasifikacije bez nadzora Fuzzy C Means, obezbedjuje reprezentativne podatke i široki spektar primena u klasifikaciji vegetacije. U referatu su korišćeni kanali Landsat snimka u vidljivom i bliskom infracrvenom (IR) delu EM spektra (400-1000n... >>>

196   -
PROJEKAT KONSTRUKCIJE KARTING CENTAR U PODGORICI
U radu se daje kratak opis konstrukcije objekta ,,Karting centar” u Podgorici. Radovi na izgradnji objekta su otpočeli u novembru 2014. godine, a završeni su u maju 2015. godine. Objekat je spratnosti P+1, gabaritne površine 665m2. Konstrukcija obje... >>>

197   Dipl. Ing. Grad Drago Kotaranin - GEING Krebs und Kiefer Int. others Ltd
Koautori:  Kosta Zekmanovski,
Teodor Dimitrievski,
Boris Bogoevski
SANACIJA VISOKIH NASIPA NA REHABILITACIJI DIONICE AUTOPUTA "VELES – KATLANOVO" - KORIDOR X
U toku 2014 god. izvrsena je rehabilitacija kolovozne konstrukcije na Autoputsku deonicu Velez-Katlanovo na koridoru X. U okviru rehabilitacije izvrsena je i sanacija 6 visokih nasipa. Nakon izvrsene sanacije kod nasipa na km 4+500 doslo je do klizan... >>>

198   Professor Nadja Kurtovic Folic - University of NoviSad, Serbia
CONTEMPORARY ARCHITECTURE – LEARNING FROM THE HISTORY OF BUILDING
There is a belief that architecture is evolving continuously, even though in practice, we recognize many already existing forms. If we think that this is not the case with contemporary architecture and that it is doing something different and futuris... >>>